Soho Rising GAIA @ Soho House Rome

Enjoy this edition of Soho Rising with artist GAIA at our San Lorenzo Studio